Piegāde un preču atgriešana

Piegāde

Piegāde tikai Latvijas teritorijā caur Omniva pakomātiem
Bezmaksas saņemšana uz vietas:
Andrejsalas Peintbola un Lāzertag Parks - Rīga, Andrejostas 8
GUNSnLASERS Mežaparka Izklaides Parks - Rīga, Viestura prospekts 2
GUNSnLASERS Juglas Iekštelpu Izklaides Parks - Rīga, Mārkalnes 10

Atteikuma tiesības pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likumu

Lietotie termini

Distances līgums - patērētāja un pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja vienošanās, ko tie noslēguši, vienlaikus neatrodoties vienā un tajā pašā vietā, bet līdz līguma slēgšanas brīdim un līguma slēgšanas brīdī izmantojot vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus, kā arī organizētu preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas shēmu. Par distances saziņas līdzekļiem uzskatāmi tālrunis, tīmeklis, elektroniskais pasts, televīzija, fakss, katalogs, presē publicētās reklāmas, kurām pievienots pasūtījuma kupons, un citi informācijas nosūtīšanas un pārraidīšanas distances līdzekļi.

Patērētājs — fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

Pakalpojuma sniedzējs — fiziskā vai juridiskā persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros sniedz pakalpojumu patērētājam, arī izmantojot citu personu starpniecību, kuras rīkojas pakalpojuma sniedzēja vārdā vai uzdevumā.

Prece — jebkura lieta, ko piedāvā vai pārdod patērētājam, izņemot lietu, kuru pārdod tiesas nolēmuma vai tiesneša lēmuma izpildes procesā vai saskaņā ar valstij piekritīgās mantas uzskaiti, novērtēšanu, realizāciju, nodošanu bez maksas, iznīcināšanu un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšanu valsts budžetā, vai saskaņā ar komercķīlu regulējošiem normatīvajiem aktiem. Ūdens, gāze un elektrība uzskatāma par preci, ja to piedāvā vai pārdod ierobežotā tilpumā vai noteiktā daudzumā. Digitālais saturs kopā ar materiālo datu nesēju (CD, DVD vai līdzīgu materiālo datu nesēju) uzskatāms par preci.

Ražotājs — persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros izgatavo vai atjauno preci pārdošanai vai uzrāda sevi kā ražotāju, norādot (marķējot) uz preces vai tās iesaiņojuma vai preces tehniskajā pasē savu nosaukumu (firmu), vārdu, uzvārdu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi.

 1. pants. Preces atbilstība līguma noteikumiem 

Prece uzskatāma par atbilstošu līguma noteikumiem, ja:

1) tai piemīt īpašības un izpildījums, kāds parasti piemīt tāda paša veida precēm un kādu patērētājs var pamatoti gaidīt, ņemot vērā preces raksturu un jebkurus, īpaši reklāmā vai preces marķējumā sniegtus publiskus paziņojumus par noteiktām preces īpašībām;

2) tā ir derīga mērķiem, kādiem preces ar šādu nosaukumu un aprakstu parasti tiek izmantotas;

3) tā ir derīga mērķiem, kuriem patērētājs izvēlējies preci un kurus tas norādījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam, slēdzot līgumu, izņemot gadījumus, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs pārdošanas laikā nevarēja saprast šādus īpašus mērķus un patērētājam nebija pamatota iemesla paļauties uz pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja kompetenci un spriedumu;

4) tā atbilst pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja sniegtajam preces aprakstam un īpašībām, kuras līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas laikā pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs norādījis, izmantojot preču paraugus vai modeļus. 

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Šie noteikumi ir juridisks dokuments, kas ir saistošs abām pusēm un kurā ir uzskaitītas patērētāja un pakalpojuma sniedzēja tiesības, pienākumi, pirkšanas un apmaksas nosacījumi, preču piegādes un atgriešanas procedūra.
  2. Pirms pasūtījuma veikšanas patērētājam ir jāiepazīstas ar šiem noteikumiem. Veicot pirkumu, patērētājs automātiski piekrīt šiem noteikumiem un apstiprina, ka ir ar tiem iepazinies.
  3. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības jebkurā laikā izmainīt noteikumus atbilstoši likuma prasībām. Patērētājs par izmaiņām tiek informēts pakalpojuma sniedzēja mājaslapā www.dumusveces.lv.
 1. Līguma noslēgšanas brīdis

Līgums starp patērētāju un pakalpojuma sniedzēju tiek noslēgts brīdī, kad:

  1. Patērētājs izveido pasūtījumu interneta veikalā, iesniedz visu nepieciešamo informāciju, lai būtu iespējams noslēgt līgumu un piegādāt preces, un nospiež pogu “Pabeigt pirkumu”;
  2. Pasūtot preces pa tālruni vai e-pastu, patērētājs sniedz visu nepieciešamo informāciju līguma noslēgšanai, noformē pasūtījumu un piegādi.
 1. Patērētāja tiesības
  1. Patērētājam ir tiesības atteikties no distances līguma un atgriezt preces. Patērētājam ir jāinformē pakalpojuma sniedzējs rakstveidā, norādot preci (-es), kuru (-as) vēlas atgriezt un atgriešanas iemeslu. Saskaņā ar 2015. gada Patērētāju tiesību aizsardzības likumu patērētājiem ir tiesības uz naudas atmaksu, preces nomaiņu, remontu un/vai kompensāciju, ja preces ir defektīvas vai neatbilst to aprakstam.
  2. Patērētājs var izmantot savas tiesības, kas noteiktas 3.1. pantā tikai gadījumā, ja prece ir bojāta, tās izskats nav būtiski mainīts vai tā nav tikusi lietota.
  3. Gadījumā, ja Patērētājs ir iegādājies preces no Pakalpojuma sniedzēja un saskaņā ar 3.1. panta noteikumiem vēlas atsaukt konkrētas (-u) preces/preču distances līgumu, viņam ir jāatgriež visas preces Pakalpojuma sniedzējam. Gadījumā, ja vismaz viena no atgrieztajām precēm neatbilst prasībām, kas minētas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 14. pantā, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības atteikties pieņemt atgrieztās preces.
 1. Patērētāja pienākumi
  1. Patērētājam ir jāsamaksā par precēm un tās jāpieņem saskaņā ar kārtību, kādu nosaka šie noteikumi.
  2. Iepērkoties interneta veikalā, patērētājs apņemas ievērot šos noteikumus, interneta veikalā minētos nosacījumus.
 1. Pakalpojuma sniedzēja tiesības
  1. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt pasūtījuma minimālo apjomu, proti, minimālo summu, par kādu tiks veikta bezmaksas preču piegāde. Šo summu ir jānorāda piegādes nosacījumos.
  2. Ja Patērētājs mēģina apdraudēt interneta veikala stabilitāti un drošību vai pārkāpj savas saistības, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai ierobežot Patērētāja piekļuvi interneta veikalam.
  3. Pēc pirkuma veikšanas neskaidrību gadījumā par pasūtījumā sniegto informāciju Pakalpojuma sniedzējs sazinās ar Patērētāju, izmantojot sniegto kontaktinformāciju. Ja Pakalpojuma sniedzējam neizdodas sazināties ar Patērētāju trīs (3) darbadienu laikā, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības atcelt pasūtījumu bez iepriekšēja paziņojuma Patērētājam.
 1. Pakalpojuma sniedzēja pienākumi
  1. Pakalpojuma sniedzējs piekrīt ļaut Patērētājam izmantot interneta veikala pakalpojumus, pamatojoties uz šiem noteikumiem un interneta veikalā izklāstītajiem nosacījumiem.
  2. Pakalpojuma sniedzējs apņemas ievērot Patērētāja privātumu un tiesības uz viņa/viņas personīgo informāciju un apstrādāt pircēja personas datus tikai, lai veiktu pirkuma apstrādi un piegādi. Datu apstrādi veic SIA GUNSnLASERS, reģ.nr. 40203085258, juridiskā adrese Andrejostas 21, Rīga, LV-1045, Latvija.
  3. Pakalpojuma sniedzējs piekrīt piegādāt preces, kuras pircējs pasūtījis uz norādīto adresi.
  4. Ja Pakalpojuma sniedzējs nespēj piegādāt pasūtīto preci Patērētājam īpašu apstākļu dēļ, viņš apņemas piedāvāt Patērētājam citu preci, kas ir pēc iespējas līdzīgāka pasūtītajai precei. Ja Patērētājs atsakās pieņemt līdzīgo preci vai arī citu preci ar līdzīgiem parametriem, Pakalpojuma sniedzējs piekrīt atgriezt pircējam samaksāto naudu piecu (5) darbadienu laikā, ja maksājums par preci jau ir veikts.
  5. Ja Patērētājs izmanto šo noteikumu 3.1. pantā minētās tiesības, pārdevējs piekrīt atdot Patērētāja samaksāto naudu 14 (četrpadsmit) dienu laikā, skaitot no atgriezto preču saņemšanas dienas.
 1. Preču apmaksas kārtība un termiņi
  1. Patērētājs var norēķināties par precēm šādos veidos:
   1. Izmantojot bankas pārskaitījumu vai skaidrā naudā, izņemot preci SIA GUNSnLASERS veikalos Andrejostā, Mežaparkā vai Juglā.
   2. Izmantojot PaySera pakalpojumus.
  1. Preču piegāde un saņemšana
   1. Patērētāja iegādātās preces tiek piegādātas, izmantojot SIA Omniva piegādes pakalpojumus.
   2. Preču piegāde:
    1. Patērētājs izvēlas pasūtījuma piegādes laiku un apņemas norādīt precīzu piegādes adresi, kā arī citu nepieciešamo informāciju.
    2. Patērētājs apņemas izņemt preces. Ja Patērētājs nevar izņemt preces vai ja preces tiek piegādātas uz Patērētājs norādīto adresi, taču tā ir norādīta nepareiza, Patērētājam nav tiesību izvirzīt nekādas pretenzijas pret Pakalpojuma sniedzēju par preču piegādi.
    3. Patērētājs vai pilnvarotais pārstāvis piegādā preces.
    4. Piegādes (transportēšanas) maksa ir 4,09 eiro par preču piegādi Latvijas teritorijā.
    5. Pakalpojuma sniedzējs nekad nav atbildīgs par preču piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja preces nav piegādātas Patērētājam vai nav piegādātas laikā Patērētāja vainas dēļ vai apstākļu dēļ, ko izraisījis Patērētājs.

Pēc preces izņemšanas tiek uzskatīts, ka prece ir piegādāta bez bojājumiem, kas nav ražošanas defekti, un precei nav neatbilstību (kuras ir iespējams noteikt preču ārējās apskates brīdī). Ja sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai kā citādi ārēji bojāts), prece (-es) ir bojāta (-as)  un/vai nav atbilstoša (-as), Patērētājam ir jāinformē Pakalpojuma sniedzējs elektroniski (rakstot uz e-pasta adresi info@gunsnlasers.lv) 3 (trīs) darbadienu laikā. Ja Patērētājs neveic šīs darbības, Pakalpojuma sniedzējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības pret Patērētāju par preču bojājumiem, ja šādu pārkāpumu rašanās pamatā nav ražotāja kļūdas vai neatbilstības un ja šīs neatbilstības ir iespējams konstatēt preču ārējās pārbaudes laikā.